Esteu aquí

Tràmits i documents

Ajuntament de Lleida - Criteris per a la presentació de documents urbanístics a tràmit

Aquests criteris seran d'aplicació a partir de l'1 de març de 2009.

Actuacions inspectores en relació amb contribuents que presten serveis professionals

El Delegat Especial de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) de Catalunya, ens ha fet arribar, per indicació del Departament d’Inspecció de l’AEAT, aquesta nota.

Calcul d'interessos. Actualitzat RD 3/2009 (SUDESPACHO.NET)
Registre d'apoderaments de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària

Nota informativa exposant els avantatges que per als professionals del món tributari pot representar fer ús dels apoderaments i, més concretament, els de tipus genèric, en particular durant la campanya de l'IRPF.

Conveni de col·laboració entre el Col·legi i el Departament de Treball

Aquest conveni autoritza als col·legiats a presentar, per via telemàtica, en representació de terceres persones, les paperetes de conciliacions en el procediment de conciliació administrativa prèvia a la via judicial laboral.
Heu d'accedir al portal http://conciliacions.gencat.cat del Departament de Treball i, prèvia identificació amb el carnet col·legial amb certificat digital, anar seguint les indicacions. MODEL D'ATORGAMENT DE REPRESENTACIÓ (autorització del client per actuar en nom i representació seva):

Acord de col·laboració amb l'Editorial Jurídica Sepín

El Col·legi ha signat amb l'Editorial Jurídica Sepín un acord de col·laboració que creiem pot ser d'interès per molts companys, doncs, permet gaudir de l'accés a importants serveis i utilitats de manera totalment gratuïta. Formalitzeu l'alta a través del banner: Descubre Sepín Contenidos Gratis.

BANESTO - Oferta Col·lectiu Justícia

Una vegada renovat el Conveni amb el Ministeri de Justícia per gestionar els comptes de consignació, l’entitat Banesto ens trasllada una oferta destinada al "Col·lectiu Justícia”, que inclou els advocats.

Instrucció 2/2009 de la Fiscalia General de l'Estat

Sobre l'aplicació del Protocol de conformitat sotscrit per la Fiscalia General de l'Estat i el Consejo General de la Abogacía Española.

Direcció General de Tributs. Resolució núm. 8/2010. Departament d'Economia i Finances.

Exempció prevista a l'art. 45.I.B.3 del text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentals: adjudicacions de béns de la societat conjugal als cònjuges. No s'aplica en la dissolució del matrimoni casat en règim de separació de béns.

Model de sol·licitud de revisió de sentències en casos de norma penal més favorable

Amb motiu de la reforma del Codi Penal operada per la LO 5/2010, de 23 de juny, que entra en vigor el proper dia 23 de desembre de 2010, i seguint les recomanacions del CGAE que considera important promoure la immediata aplicació de la reforma, sense necessitat d'esperar el venciment del perídoe de "vacatio legis", us adjuntem aquest model.

Pàgines