Se encuentra usted aquí

ACORDS JUNTA JUTGES DE LLEIDA I ALTRES ACORDS JURISDICCIONALS

 

Acord Sala de Govern del TSJC de suspensió d'una vista quan el fill/filla menor ha estat confinat per COVID-19, de 23 de setembre de 2020. LLEGIR

 

ACORD AP LLEIDA SOBRE PRÒRROGA MESURES ORGANITZATIVES I TECNOLÒGIQUES

Acord adoptat per la Presidenta de l'Audiència Provincial de Lleida, de data 18 de juny de 2021, que disposar prorrogar les mesures adoptates en l'acord d'aquest Presidència de 18 de maig de 2020, en relació amb limitacions temporals i condicions d'accés a l'edifici en què s'ubica la seu de l'Audiència Provincial i els diferents jutjats del Partit Judicial de Lleida, a partir del 20 de juny de 2021 y amb la duració que resulti de la Disposició transitoria Segona de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per a fer front a la COVID-19

 

ACORD TSJC SOBRE PRÒRROGA MESURES ORGANITZATIVES I TECNOLÒGIQUES

Acord adoptat pel President del Tribunal Superior de Justícia, de data 17 de juny de 2021, que disposa prorrogar les mesures adoptades en els acords d'aquesta Presidència de 2 de juny i 19 de setembre de 2020, sobre reactivació dels òrgans judicials i celebració de vistes, sobre el règim de presencialitat, disponibilitat i treball telemàtic dels jutges i magistrats/des de l'àmbit del Tribunal Superior, i també sobre limitacions d'accés, aforament i mobilitat dintre del Palau de Justícia de Barcelona, a partir del dia 20 de juny de 2021 i amb la durada resultant de la Disposició transitòria segona de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per a fer front a la COVID-19

 

CIRCULAR 3/2021 MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE PRÒRROGA MESURES ORGANITZATIVES I TECNOLÒGIQUES

Circular 3/2021, de 10 de juny de 2021, del Secretario General de la Administración de justicia, de información sobre las medidas organizativas y tecnológicas previstas en el Capítulo III de la Ley 3/2020, de 18 de setembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de justicia.

 

ACORD TSJC SOBRE PRÒRROGA MESURES ORGANITZATIVES I TECNOLÒGIQUES

Acord 25 adoptat pel President del Tribunal Superior de Justícia, de data 11 de maig de 2021, conforme es prorroguen fins, almenys, el 20 de juny de 2021, les mesures organitzatives i tecnològiques adoptades als Jutjats per causa de la pandèmia i la crisi sanitària que ha provocat

 

ACORD TSJC SOBRE PRÒRROGA DE LA LIMITACIÓ AFORAMENT EDIFICIS JUDICIALS

Acord adoptat pel President del Tribunal Superior de Justícia, de data 19 de setembre de 2020, en virtut de la publicació de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per a fer front a la COVID-19, en l'àmbit de l'Administració de Justícia

 

ACORD JUTGE DEGÀ DE CERVERA

Acord governatiu del Jutge Degà de Cervera, de data 7 de setembre de 2020, que revisa els termes de l’acord dictat el 2 de juny de 2020 referent a l’accés a les oficines judicials, en particular la seva vigència, i l’adopció de mesures addicionals:

Acord governatiu. Cervera, 7 de setembre de 2020

Acord governatiu. Cervera, 2 de juny de 2020

 

SECRETARIA DE COORDINACIÓ PROVINCIAL DE LLEIDA. Mesures extraordinàries per a la contenció del coronavirus COVID-19

Acord de la Secretaria de  Coordinació Provincial de Lleida, de data 9 de novembre de 2020, de mesures extraordinàries per a la contenció de la COVID-19 davant els positius dels funcionaris/es del Jutjat de Primera Instància núm. 9 de Lleida. LLEGIR

Acord de la Secretaria de Coordinació Provincial de Lleida, de data 6 de novembre de 2020, de mesures extraordinàries per a la contenció de la COVID-19 davant el positiu d'una funcionaria del Jutjat de Primera Instància núm. 9 de Lleida. LLEGIR

Acord de la Secretaria de Coordinació Provincial de Lleida, de data 3 de novembre de 2020, sobre les mesures preses davant els positius dels funcionaris/es del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Lleida. LLEGIR

Acord de la  Secretaria de Coordinació Provincial de Lleida, de data 19 de juliol de 2020, sobre les mesures preses davant el positiu d'un funcionari del Registre Civil de Balaguer. LLEGIR

Acord de la  Secretaria de Coordinació Provincial de Lleida, de data 15 de juliol de 2020, sobre les mesures preses davant el positiu d'un funcionari del Servei Comú Processal General de Balaguer. LLEGIR

 

CONFINAMENT DE LA COMARCA DEL SEGRIÀ

Interlocutòria del Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Lleida (en funcions de guàrdia), de data 17 de juliol de 2020, ratificant les mesures de les autoritats sanitàries, amb limitacions. LLEGIR

Interlocutòria del Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Lleida (en funcions de guàrdia), de data 14 de juliol de 2020, ratificant les mesures de les autoritats sanitàries, menys pel municipi de Massalcoreig. LLEGIR

Interlocutòria del Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Lleida (en funcions de guàrdia), de data 12 de juliol de 2020,  sobre la NO ratificació de la resolució de noves mesures especials en matèria de salut pública per la contenció del brot de epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, La Granja d’Escarp, Massalcoreig, Serós, Soses, Torres de Segre i les EMD de Sucs i Raimat. LLEGIR

Interlocutòria del Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Lleida (en funcions de guàrdia), de data 4 de juliol de 2020, sobre Ratificació Judicial de les mesures de les autoritats sanitàries catalanes establertes a la Resolució INT / 1607/2020, de 4 de juliol, per la qual s'acorda restringir la sortida de persones dels municipis de la comarca del Segrià, a l'empara de l'article 8.6 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. LLEGIR

Acta de la Junta General de Jutges del Partit de Lleida, de data 4 de  juliol de 2020, amb els criteris per l’aplicació de la resolució a Lleida. LLEGIR

 

REPRESA ACTIVITAT JUDICIAL:

Acord de la Presidenta de l'Audiència Provincial de Lleida, de data 15 de juny de 2020, que preveu l'accés de pèrits i testimonis mitjançant justificant emès per l'advocat. LLEGIR

Acord de les Lletrades de l'Administració de Justícia dels Jutjats Socials de Lleida, de data 15 de juny de 2020, sobre els criteris organitzatius a fi de complir amb les mesures sanitàries, i aconseguir una major eficàcia i rapidesa en el servei prestat als professionals. LLEGIR

Instrucció 2/20. Decret de l'Excm. Sr. Francisco Bañeres Santos, fiscal superior de Catalunya, de data 10 de juny de 2020, amb instruccions de foment de les conformitats. LLEGIR

Comissió de la Sala de Govern del TSJC, sessió de 9 de juny de 2020, ha pres l'acord núm. 28, pel qual s'acorda "La inclusió d'un complement al Protocol d'Atenció Ciutadana per tal que l'accés a les seus judicials d'aquelles persones (testimoni i perits) que les defenses de les parts vagin a proposar com a prova directa en els judicis o compareixences per a les quals s'hagin convocat, sigui permès també mitjançant la presentació d'un justificant documental / declaració responsable emès pel professional (advocat, procurador o graduat social) en el qual consti la seva identitat i número de col·legiació, la identitat de la persona que hagi de accedir a la seu judicial, la raó de l'accés i la qualitat en què va a ser proposats (testimoni o perit), així com el nombre de causa o procés, l'hora de l'inici de l'acte i jutjat o tribunal davant el qual ha de comparèixer, per a la seva presentació en el control d'accés a la seu respectiva, a la qual acudirà acompanyat del professional que ha emès l'acreditació / declaració responsable ". LLEGIR

Acords del Jutge Degà de Cervera, referits als procuradors, de data 27/05/20 i a l'accés a les oficines judicials, de data 2/06/20

Acord de la  Secretaria de Coordinació Provincial de Lleida sobre criteris organitzatius en relació al registre d’apoderaments judicials, atenció al públic i professionals des de les oficines judicials i el lliurament i recepció de còpies presentades per ejcat als ordres civil, social i contenciós administratiu, de 3 de juny de 2020. LLEGIR - NOTA COL·LEGI

Reunió Comissió de seguiment provincial AP Lleida, de 28 de maig de 2020. LLEGIR

Comunicat Jutjat de Primera Instància número 1 de Lleida, de 22 de maig de 2020: 

“El presente correo electrónico tiene como finalidad informar que este Juzgado va a empezar a celebrar señalamientos a partir del día 8 de junio.
Por lo que, a partir de ese día se celebrarán todos aquellos señalamientos de este Juzgado que ya se habían señalado con anterioridad al estado de alarma. También, aquéllos que se vayan reseñalando nuevamente y que quedaron suspendidos por el COVID-19. Éstos últimos iremos notificando su reseñalamiento durante estos días.”

Acord de la jutgessa degana de La Seu d'Urgell, de 19 de maig de 2020, sobre l'accés als jutjats. LLEGIR

Acord de la presidenta de l'Audiència Provincial de Lleida, de 18 de maig de 2020, sobre l'accés als jutjats. LLEGIR

Acord del jutge degà, de 18 de maig de 2020, sobre l'accès al Registre civil i Jutjat de Primera Instància núm. 4, i al Jutjat de Vigilància Penitenciària. LLEGIR

Acords presos per la Junta de Jutges de Família del partit judicial de Lleida, de 15 de maig de 2020, en relació a l'aplicació de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla de transició cap a la normalitat. LLEGIR

Acord de la Sala de Govern del TSJC, aprovat el 5 de maig de 2020, amb una proposta de Cronograma per a una progressiva represa de l'activitat judicial. La proposta està en fase d'al·legacions per part de Fiscalia, Departament de Justícia i Audiències Provincials. LLEGIR

 

TERMINIS PROCESSALS:

Fiscalía General del Estado. Secretaría Técnica. Informe: Plazos y términos procesales, artículo 324 LECrim y notificaciones telemática al Ministerio Fiscal (30/04/20). LLEGIR

 

PRESENTACIÓ D’ESCRITS  I DEMANDES AL JUTJAT:

Acord de la Secretaria de Coordinació Provincial de Lleida, de data 9 de juny, a partir del 10 de juny els escrits i les còpies de les demandes podran ser presentades personalment tant pels adovats i procuradors directament davant de l'oficina del Deganat de Lleida; pel que fa a la jurisdicció laboral, i amb l'objectiu d'alliberar la gestió al Deganat es presentaran directament al jutjat social que correspongui. Us recomanem la seva lectural. LLEGIR

Acord de la Secretaria de Coordinació Provincial de Lleida, de data 20 d'abril, aprovant el calendari per la notificació de les actuacions processals no essencials, pendents des de l'inici de l'estat d'alarma, així com, de les generades a partir del 15 d'abril als jutjats de la província de Lleida. LLEGIR

Acord de la Secretaria de Coordinació Provincial de Lleida, de data 15 d'abril, que aclareix algunes qüestions relacionades amb la pràctica per les oficines judicials, a partir del 16 d'abril, de les actuacions considerades com no essencials. LLEGIR

Acords de la Secretaria de Coordinació Provincial de Lleida, de data 14 d'abril, en relació a la represa de la presentació d'escrits i els serveis a prestar-se per parts dels jutjats:

Acord SCP Lleida modificació serveis mínims LAJ

Acord SCP Lleida modificaicó serveis miníms funcionaris

RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA de 13 d'abril de 2020 por la que se adapta la prestación del servicio público de justicia al RD 487/2020, de 10 d'abril. Entra en vigor el proper dimecres dia 15, i entre d’altres disposicions de funcionament dels jutjats, aixeca la prohibició de presentació d’escrits no urgentsLLEGIR

Acord de la Secretaria de Coordinació Provincial de Lleida, de data 2 d'abril, sobre l’extensió de la circular 1/2015 als òrgans únics i jutjat de guàrdia, i de comunicació dels escrits urgents via correu electrònic als professionals, institucions i ciutadans. LLEGIR

Circular 1/2015, de 3 de març, de la Secretaria de Coordinació Provincial  de Lleida, sobre presentació i  registre centralitzat  d’escrits als Deganats de cada partit judicial. LLEGIR

 

Recull dels acords dels diferents Jutjats de Família de Catalunya sobre règim de guarda i custòdia i visites durant l'estat d'alarma. Societat Catalana d'Advocats de Família. LLEGIR

 

Acord governatiu, magistrada degana de Barcelona, en relació a qüestions organitzaties respecte a la implementacio preferent de la declaració de detinguts per videoconferència,de data 30 de març que entrarà en vigor el 2 d'abril. LLEGIR

Acord governatiu, magistrada degana de Barcelona, per la implementacio preferent de la declaració de detinguts per videoconferència,de data 26 de març. LLEGIR

 

Acord Junta General de Jutges del Partit Judicial de Lleida, de data 13/03/20, sobre suspensió de totes les vistes i actuacions judicials (del 16 al 27 de març) a excepció dels serveis mínims. LLEGIR

 

Acord Junta de Jutges de Família del Partit Judicial de Lleida, de data 20/03/20, sobre règim de visites dels menors. LLEGIR