Se encuentra usted aquí

Trámites y documentos

Fulls d'encàrrec professional

Models públicats al web del Consell de l'Advocacia Catalana: versió advocats i versió societat professional (en català i en castellà)

 

App attRIL. Canal de comunicació del Col·legi

El nostre Col·legi fa servir l'attRIL com un canal de comunicació més amb tots els companys

attRIL és una aplicació que funciona tant per a dispositius IOS com Android. Si la voleu activar als vostres mòbils en aquest enllaç trobareu les indicacions.

 

 

PAUTES PER A LA PRESENTACIÓ TELEMÀTICA D'ESCRITS JUDICIALS
Acord del Secretari de Govern del TSJC, de 25 de febrer de 2021, sobre els criteris per presentar escrits i documents per via telemàtica, en relació a la seva correcta indexació i identifcació, especialment en els supòsits de demanda i contestació a la demanda, als efectes de permetre una fàcil i adequada localització i consulta.

En aquest sentit:

  • L'escrits o document principal (demanda/contestació a la demanda) de les parts d'un procediment s'haurà de presentar de forma diferenciada i separada dels documents annexos, incloent-se, en primer lloc, com a document 00 l'escrit principal amb la denominació d'escrit de demanda o escrit de contestació a la demanda, i a continuació la resta de documents annexos, foliats i amb índex electrònic segons disposa l'article 273.4 LEC.
  • Els documents annexos han de generar un fitxer per a cada document, per tant, han d'estar perfectament individualitzats, si bé, en un únic PDF es poden agrupar documents que siguin de la mateixa naturaleza.
  • La denominació dels fitxers ha de ser descriptiva de la naturalesa del document, evitant denominacions genèriques que dificultin la seva localització.
  • No es podrà incloure en un únic fitxer PDF la totalitat de la documentació d'un assumpte
PLATAFORMA DE PAGAMENT CERTIFICATS

L'Abogacia Española ha llançat la primera plataforma de contractació digital i pagaments que us convidem a provar-la.

Aquesta plataforma situa als advocats com a professionals clau en la consecució d'acords econòmics, ja que ens permetrà tancar contractes en línia i efectuar els pagaments d'aquests acords en menys de 72 hores, amb el major nivell de garantia jurídica existent en el mercat, sent en molts casos una alternativa molt més àgil al compte de consignacions judicials del Ministerio de Justicia.

Com podreu comprovar fent una ullada al seu web, Pagoscertificados.com a més d'aportar immediatesa i seguretat a l'hora d'aconseguir i formalitzar acords judicials o extrajudicials en línia, ens torna a posicionar com a intermediaris imprescindibles i al temps eficaços a l'hora de materialitzar els acords i liquidar els pagaments.

Pagoscertificados.com és una plataforma que aporta immediatesa i seguretat a l'hora d'aconseguir i formalitzar acords judicials i extrajudicials online entre lletrats i els seus patrocinats, a través d'un procediment automatitzat de transaccions que conclou, en cas de ratificació, amb la seva signatura digital i la certificació acreditativa de la mateixa, facilitant la realització i cobrament de les quantitats establertes en l'acord, gràcies a la seva integració amb Caixabank com a proveïdor de serveis de pagament.

Amb el llançament d'aquesta plataforma de contractació digital i pagaments en línia, l'advocacia espanyola torna a situar-se a l'avantguarda mundial en la serva ferma aposta per la transformació digital de la nostra professió.

La plataforma compleix amb la normativa en matèria de protecció de dades, dret a l'honor, normativa vigent de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, així com amb els principis i valors deontològics que els són propis a cada un dels operadors jurídics a què va destinat el sistema.

Podeu trobar més informació i respostes als dubtes generals en aquest enllaç

MÒDUL DE NOTIFICACIONS TELEMÀTIQUES DEL SISTEMA E-JUSTÍCIA. CAT NOTICAT

El Departament de Justícia continua el desplegament del nou mòdul de notificacions telemàtiques del sistema e-justícia.cat, anomenat NOTICAT. Aquest mòdul és l’equivalent del sistema Lexnet, però amb l’avantatge que ja està integrat dins de la gestió processal (tramitació) del propi e-justícia.cat.

Com a propera actuació, s’ha previst l’activació de NOTICAT pel 2 de desembre de 2020 pels jutjats socials (excepte el partit judicial de Girona), contenciosos (excepte Girona) i mercantils de tota Catalunya, que podran notificar telemàticament als advocats dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Figueres, Girona, Lleida, Mataró, Reus, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Terrassa, Tortosa i Vic. Recentment ja es van activar els Col·legis de Manresa i Granollers, pioners de la iniciativa. D’aquesta manera, tots els col·legis d’advocats de Catalunya (excepte el Col·legi de Barcelona) rebran a partir de la data indicada notificacions telemàtiques dels àmbits esmentats. El Col·legi de Barcelona, atesa la seva magnitud, disposa de la seva pròpia planificació.

Podreu trobar en aquest enllaç uns vídeos il·lustratius del nou sistema. També us adjuntem tres guies addicionals:

És important que tingueu en compte que l’adreça de correu on rebreu els avisos de les notificacions ve definida a través del cens que el propi col·legi facilita a RedAbogacía, i que aquesta entitat trasllada al Departament de Justícia per ser incorporat periòdicament en els sistemes d’informació judicial de l’Administració de justícia. Per tant, és convenient que reviseu que l’adreça de correu electrònica que te assignada cada professional en el cens de RedAbogacía és aquella on l’advocat desitja rebre els avisos de les notificacions entrants, i que comuniqueu el canvi a RedAbogacía si ho estimeu adient. En tot cas, accedint directament a l’extranet del professional, sempre tindreu visibles les notificacions entrants.

PROTOCOL DE CLASSIFICACIÓ INICIAL EN MEDI OBERT (CIMO)

La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia ha comunicat que el dilluns, 23 de novembre de 2020, es posarà en marxa el "Protocol de Classificació Inicial en Medio Obert (CIMO), com programa pilot al Centre Penitenciari Obert de Barcelona i al Centre Penitenciari Obert de Lleida.

Sobre la base legal de l'article 102.4 del Reglament penitenciari (RD 190/1996) s'inicia aquest protocol, fent possible que un penat pugui presentar-se voluntàriament a complir una condemna a un centre penitenciari obert si compleix els requisits.

L'objectiu principal del Protocol de Classificació Inicial al Medi Obert és afavorir la continuïtat del procés d'integració social.

Resum protocol

Tríptic informatiu

 

PROTOCOL CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA PER COMUNICACIONS PRESENCIALS AMB ADVOCATS I SOJ
Us adjuntem el Protocol per a les comunicacions amb advocats i SOJ, vigent actualment en els Centres Penitenciaris de Catalunya amb motiu de la Covid-19, per l'assistència presencial dels representants legals a les persones encarcerades.
 

Protocol per comunicacions amb advocats i SOJ:

a. En qualsevol fase del desconfinament, l'intern té dret a rebre la visita, per locutori, dels seus advocats designats aixió com del SOJ.
b. L'entrada dels advocats al centre seguirà les normes generals previstes per la resta de visitants: mascareta i guants obligatoris, control de temperatura corporal, distància social de seguretat.
c. En cas de que es presenti un advocat per visitar un intern que es troba malalt de la COVID-19, en aïllament per contacte estret o en un mòdul confinat, s'informarà a l'advocat sobre la impossiblitat de, per raons de salut pública, dur a terme la visita així com, la data aproximada en què aquesta podrà realitzar-se.
d. L'intern, quan hagi de ser traslladat al departamemt de comunicacions, sempre portarà la mascareta posada, mesura que es mantindrà durant tota la comunicació.

e. No es poden ajuntar interns de diferents mòduls en els espais de comunicacions per aquesta finalitat.
f. Després de cada comunicació amb l'advocat, el locutori serà degudament netejat abans de que sigui novament ocupat.
g. Quan s'hagi de lliurar a l'intern documentació provinent de l'exterior, inclosa la documentació judicial, s'informarà a l'intern que ha de seguir el procediment següent: després de llegir el document, se l'ha de guardar i, sense tocar-se la cara, ha de procedir a rentar-se / desinfectar-se les mans. Guarda el document 72 h a la seva cel·la abans de que es torni a tocar.
SISTEMA DE VIDEOCONFERÈNCIA AMB ELS JUTJATS

La situació actual de la pandèmia de la COVID-19 a la nostra demarcació fa més necessari que mai la implantació i ús de sistemes de videoconferència per a qualsevol tipus d’actuació professional, també en l’àmbit de l’Administració de Justícia.

 

Per això, el Departament de Justícia ha habilitat un sistema de videoconferència amb els Jutjats través de la plataforma WebEx.

 

Actualment, al partit judicial de Lleida el Jutjat de Primera Instància número 6 permet la realització d’audiències prèvies a través d’aquest sistema.

 

Per a realitzar aquest tràmit per aquesta via, s’haurà de sol·licitar per escrit al Jutjat, indicant una adreça de correu electrònic i un número de telèfon, i en el cas que el Procurador també vulgui realitzar l’actuació per via telemàtica, caldrà presentar la proposició de prova amb anterioritat a la celebració de l’audiència prèvia.

 

En aquest enllaç hi trobareu el manual d’ús del sistema de videoconferència a través de WebEx.

 

Guia d'ús de l'usuari

 

Nota explicativa sobre Cisco WebEx

PETICIÓ ENTREVISTA CONFORMITATS FISCALIA

Per sol·licitar una entrevista amb la Fiscalia, heu d'omplir el formulari i enviar-lo.

 

El Formulari s’enviarà automàticament a l’adreça de correu facilitada per la Fiscalia de Lleida, fiscalia.provincial.lleida@xij.gencat.cat, amb còpia a l’adreça del Col·legi, conformitats@advocatslleida.org, per tal de poder intervenir en qualsevol incidència que es pugui produir cas que la petició d'entrevista no tingui resposta, i a l’adreça que hagueu fet constar al formulari.

 

Així mateix, per part del Col·legi s’ha designat al company Santi Culleré Garcia, per intervenir en les incidències que es puguin produir, mitjançant la remissió d’un e-mail a l’esmentada adreça del Col·legi conformitats@advocatslleida.org. Com ja sabeu, l’article 801.2 LECRIM estableix la reducció automàtica de la pena en un 1/3 de la condemna, quan hi hagi conformitat en els judicis ràpids, abans de dictar-se Interlocutòria d’Apertura de Judici Oral.

 

ESTRANGERIA. PLATAFORMA MERCURIO

El 16 d'abril de 2020, el Consejo General de la Abogacía Española i el Ministerio de Política Territorial y Función Púlica, van signar un conveni per a poder operar per la Plataforma Mercurio, que ens possibilita la realització de tràmits administratius i gestió documental per via electrònica en matèria d'estrangeria.

 

En aquest conveni s'estableix la creació d'un Registre de Representants al qual es podran donar d'alta o de baixa, les advocades i advocats que així ho desitgin.

 

Sol·licitud d'alta/baixa en el Registre de Representants (aquest document ha de ser complimentat i signat per totes les advocades i advocats que vulguin incorporar-se al registre, i hauran de remetre'l al Col·legi al correu col.legi@advocatslleida.org, especificant en el correu "Alta registre representant").

 

Protocol intern d'incorporació de lletrades i lletrats al cens

 

Manual d’usuari

 

Páginas