Esteu aquí

Servei d’orientació jurídica

 

Servei d'orientació jurídica gratuïta (SOJ)

Cita prèvia al Servei d'Orientació Jurídica (SOJ)

Cal demanar cita prèvia per telèfon o correu electrònic

Consultar contactes AQUÍ

 

El Col·legi d'Advocats disposa d'un Servei d'Orientació Jurídica l'objectiu del qual és l'assessorament previ als peticionaris d'Assistència Jurídica Gratuïta així com la informació sobre el compliment dels requisits per al reconeixement del dret a l'Assistència Jurídica Gratuïta. Aquest servei és públic, té caràcter gratuït i es prestarà preferentment a les dependències del Jutjat o en un local habilitat a l'efecte pel Col·legi.

 

Les funcions del Servei d'Orientació Jurídica son les següents:

 

a) Orientar sobre la viabilitat de les consultes presencials formulades pels ciutadans.

b) Esbrinar si la pretensió té caràcter judicial o administratiu i en aquest últim supòsit, adreçar al ciutadà cap a l'organisme competent.

c) Complir les sol·licituds de justícia gratuïta que es presentin.

d) Informar i esbrinar si compleixen les condicions econòmiques i processals per tenir dret a la assistència jurídica gratuïta.

 

 

El Servei d'Orientació Jurídica en cap cas evacuarà consultes jurídiques. Així mateix s'exclou del servei la tramitació processal i el seguiment dels assumptes jurídics que es plantegin.

 

OFICINA SERVEI D'ORIENTACIÓ JURÍDICA DE L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCAT DE LLEIDA

C/ Canyeret, s/n - Edifici Jutjats
 

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

CONSULTES
Les consultes i peticions d'advocat d'ofici s'atendran exclusivament mitjançant CITA PRÈVIA AL TELÈFON 973 24 00 41, DE 12:00 A 15:00 HORES.
 
 
DOCUMENTACIÓ I TEMES LABORALS
- De dilluns a divendres de 09:00 a 10:00 hores. (sense cita prèvia)
- Per una millor organització i agilitat del servei, preguem que la presentació de documents es faci per correu certificat a la següent adreça:  Col·legi d'Advocats de Lleida (Edifici Jutjats). C/Canyeret, s/n - 25007 Lleida
 
 

FINALITAT DEL SERVEI D'ORIENTACIÓ JURÍDICA

L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Lleida l'informa
 
Que aquest Servei té com a úniques finalitats, les següents:
A) Situar la seva reclamació en les diferents jurisdiccions sempre que la llei prevegui la intervenció d'advocat/da
b) Avaluar si amb els seus béns vosté té dret o no al benefici de Justícia Gratuïta i en cas afirmatiu, omplir l'oportú formulari.
 
AQUEST SERVEI NO ATENDRÀ CONSULTES PARTICULARS I, PER TANT, PREGUEM S'ABSTINGUIN DE FORMULAR-LES AL LLETRAT/DA ENCARREGAT DEL MATEIX