Esteu aquí

Política de privacitat

1.- INTRODUCCIÓ

Les presents condicions generals regulen l'ús del portal http://www.advocatslleida.org/ que l'I·lustre Col·legi de l'Advocacia de Lleida, en endavant, el Col.legi,  amb domicili a Lleida, amb  domicili a Plaça Sant Joan  6-8, 1er, i telèfon 973 23 80 07, amb correu electrònic col.legi@advocatslleida.org posa a disposició dels usuaris d'Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre les activitats i serveis relacionats amb el nostre portal, informació que en cap cas constitueix assessorament jurídic.

L'accés i/o utilització del Portal li atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació plena del present avís legal.

Si no accepta aquestes condicions d'ús, s'ha d'abstenir d'accedir i/o utilitzar el portal.

L'accés i/o ús de certs serveis pot estar sotmès a certes condicions que poden substituir aquestes normes d'ús.

Per a qualsevol suggerència pot enviar un correu electrònic a col.legi@advocatslleida.org

2.- TITULAR DE LA WEB

En compliment de l'article 10 de la LSSICE, s'informa de les següents dades:

Denominació: IL.LUSTRE COL.LEGI DE L'ADVOCACIA DE LLEIDA
Adreça. Plaça Sant Joan 6-8, 1er de Lleida
CiF: Q2563002A
Telèfon: 973.238007
Fax: 973.230376
E-Mail: col.legi@advocatslleida.org

3.- ELS USUARIS

Encara que l'accés i/o utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que la utilització d'alguns serveis es condicioni al previ acompliment d'un formulari de registre i l'ús per l'usuari d'una clau d'accés, composta d'un codi d'usuari i una contrasenya, que rebrà després d'haver completat el procés de registre.

És per això que en relació amb el procés de registre i a les dades que se li sol·liciten, l'usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació a col.legi@advocatslleida.org

El COL.LEGI podrà lliurar un codi d'usuari i una contrasenya que pertany exclusivament a la persona a la qual es concedeix. L'usuari haurà de mantenir tant el codi d'usuari com la contrasenya de forma totalment confidencial i secreta i a més s'obliga a fer-ne un ús diligent, comunicant a col.legi@advocatslleida.org a la major brevetat la pèrdua, robament, furt, accés inconsentit, etc.

Els usuaris són els únics responsables dels seus codis d'usuari i contrasenya i per tant EL COL.LEGI no es fa responsable del seu ús indegut ni de les conseqüències derivades.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'usuari reconeix que EL COL.LEGI és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d'aquesta pàgina web, això és i a títol merament enunciatiu, sobre els textos, missatges, dissenys, logos, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, productes multimèdia, programari, el "look-and-feel", les marques, els noms comercials i altres signes distintius que apareixen en la mateixa.

L'accés per l'usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència dels esmentats drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública sense l'autorització prèvia i expressa per escrit dels respectius titulars dels esmentats drets.

S'autoritza l'usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en la web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, això és sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre l'origen dels mateixos i el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars.

L'usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, ©, ® i TM que apareix en la pàgina web.

La remissió per part dels usuaris d'informació, fotografies, textos, comentaris, correus electrònics etc. a EL COL.LEGI implicarà el consentiment exprés per a cedir el dret d'imatge a EL COL.LEGI  i implicarà també per aquest simple fet l'atorgament a EL COL.LEGI d´una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per a tot el temps que permiti la legislació vigent per a utilitzar la informació o contingut per qualsevol finalitat que inclou, amb caràcter enumeratiu i no limitatiu, la reproducció, la comunicació publica, la distribució, la posada a disposició, la transformació, la traducció, la divulgació, el refusar o eliminar la informació, l'edició, la incorporació a bases de dades, l'explotació comercial, en qualsevol format, mitjà o tecnologia actualment coneguda o que es pugui conèixer en el futur, en tot o en part, d´aquestes informacions o continguts, llicència que permetrà a EL COL.LEGI l'autorització per a incorporar i comercialitzar aquests continguts en suports com paper, CD-ROM, DVD, i altres suports anàlegs, ja siguin analògics o digitals. Igualment, l´usuari atorga el dret a cedir, llicenciar o subllicenciar aquests drets a tercers.

L'usuari es fa responsable que les informacions i/o continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulneren qualsevol norma i que no es tracta d´informacio confidencial o sotmesa a secret. A més a més l’usuari assumeix l'obligació de mantenir a EL COL.LEGI i /o a tots els seus representants, socis, administradors, treballadors i persones vinculades, indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar-se de l’exercici d’accions, judicials o no, que tinguessin com a causa la transgressió de drets de tercers o de la legislació vigent.

5.- LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present s'informa que les dades facilitades a través d'aquesta web seran tractades sota responsabilitat de Col·legi de l’Advocacia de Lleida, i seu social a Plaça de Sant Joan, n. 6-8, 1 planta, 25007 Lleida (Lleida).

La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar la seva petició i respondre a la seva consulta. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades fins que es doni resposta a la seva consulta, i essent la prestació d'aquest Servei la causa que legitima el seu tractament.

Així mateix s'informa que les dades que es poden captar al respecte de les cookies, pot obtenir més informació en la política de cookies de la nostra web.

L'usuari manifesta que les dades subministrades en aquest acte i les que pugui subministrar en el futur responen a la realitat, són exactes i estan actualitzades, obligant-se a comunicar qualsevol modificació o variació de les mateixes a EL COL.LEGI.

En qualsevol cas podrà exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin en  Plaça de Sant Joan, n.  6-8, 1 planta, 25007 Lleida (Lleida) o col.legi@advocatslleida.org

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de protecció de dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades en dpo@advocatslleida.org

 

6.- LA LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

EL COL.LEGI  posa a disposició dels Usuaris "links" a efectes purament informatius però sense que EL COL.LEGI  conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als que s'estableixen enllaços.

És per això que EL COL.LEGI no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web en la qual s'estableix un enllaç des de EL COL.LEGI.
Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina Web un enllaç o link cap a la pàgina web de EL COL.LEGI haurà de complir les condicions següents:

1.- el link sol es permetrà a la pàgina d'inici, això és EL COL.LEGI estant prohibits els links profunds (deep link) i els frames.

2.- no es realitzaran amb l'enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes, o denigratòries, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre EL COL.LEGI els seus directius, socis, els seus empleats, etc.

3.- no s'autoritzen enllaços des de pàgines que continguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions degradants, etc.

4.- l'establiment del link no suposa que entre EL COL.LEGI  i el titular de la pàgina web en la qual s'estableixi algun tipus de vincle o de relació jurídica.

5.- EL COL.LEGI no serà responsable dels continguts o serveis oferts en la web des de la que es realitza el link.

7.- RESPONSABILITAT

L'usuari accepta que l'ús del portal, dels continguts i/o dels serveis es du a terme sota la seva responsabilitat única i exclusiva i que EL COL.LEGI no concedeix cap garantia sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament del mateix, ni dels continguts i/o serveis que s'incorporen.

EL COL.LEGI amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels continguts i/o serveis que s'incorporen.

8.- INTERRUPCIÓ, SUSPENSIÓ i CANCEL·LACIÓ

EL COL.LEGI realitzarà tots els esforços raonables per garantir l'accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l'any.

No obstant això, EL COL.LEGI es reserva el dret que li reconeix l'usuari a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i/o cancel·lar l'accés, els serveis i/o els continguts sense preavís previ i en qualsevol moment.

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

No obstant això, si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre's a un altre, EL COL.LEGI  i l'usuari, en aquets acte amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten per a la resolució de qualsevol controvèrsia, en referència a la validesa, interpretació, execució, compliment, resolució, etc. als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.