Esteu aquí

Política de privacitat

1.- INTRODUCCIÓ

Les presents condicions generals regulen l'ús del portal http://www.advocatslleida.org/ que l'I·lustre Col·legi de l'Advocacia de Lleida, en endavant, el Col.legi,  amb domicili a Lleida, amb  domicili a Plaça Sant Joan  6-8, 1er, i telèfon 973 23 80 07, amb correu electrònic col.legi@advocatslleida.org posa a disposició dels usuaris d'Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre les activitats i serveis relacionats amb el nostre portal, informació que en cap cas constitueix assessorament jurídic.

L'accés i/o utilització del Portal li atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació plena del present avís legal.

Si no accepta aquestes condicions d'ús, s'ha d'abstenir d'accedir i/o utilitzar el portal.

L'accés i/o ús de certs serveis pot estar sotmès a certes condicions que poden substituir aquestes normes d'ús.

Per a qualsevol suggerència pot enviar un correu electrònic a col.legi@advocatslleida.org

2.- TITULAR DE LA WEB

En compliment de l'article 10 de la LSSICE, s'informa de les següents dades:

Denominació: IL.LUSTRE COL.LEGI DE L'ADVOCACIA DE LLEIDA
Adreça. Plaça Sant Joan 6-8, 1er de Lleida
CiF: Q2563002A
Telèfon: 973.238007
Fax: 973.230376
E-Mail: col.legi@advocatslleida.org

3.- ELS USUARIS

Encara que l'accés i/o utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que la utilització d'alguns serveis es condicioni al previ acompliment d'un formulari de registre i l'ús per l'usuari d'una clau d'accés, composta d'un codi d'usuari i una contrasenya, que rebrà després d'haver completat el procés de registre.

És per això que en relació amb el procés de registre i a les dades que se li sol·liciten, l'usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació a col.legi@advocatslleida.org

El COL.LEGI podrà lliurar un codi d'usuari i una contrasenya que pertany exclusivament a la persona a la qual es concedeix. L'usuari haurà de mantenir tant el codi d'usuari com la contrasenya de forma totalment confidencial i secreta i a més s'obliga a fer-ne un ús diligent, comunicant a col.legi@advocatslleida.org a la major brevetat la pèrdua, robament, furt, accés inconsentit, etc.

Els usuaris són els únics responsables dels seus codis d'usuari i contrasenya i per tant EL COL.LEGI no es fa responsable del seu ús indegut ni de les conseqüències derivades.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'usuari reconeix que EL COL.LEGI és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d'aquesta pàgina web, això és i a títol merament enunciatiu, sobre els textos, missatges, dissenys, logos, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, productes multimèdia, programari, el "look-and-feel", les marques, els noms comercials i altres signes distintius que apareixen en la mateixa.

L'accés per l'usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència dels esmentats drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública sense l'autorització prèvia i expressa per escrit dels respectius titulars dels esmentats drets.

S'autoritza l'usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en la web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, això és sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre l'origen dels mateixos i el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars.

L'usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, ©, ® i TM que apareix en la pàgina web.

La remissió per part dels usuaris d'informació, fotografies, textos, comentaris, correus electrònics etc. a EL COL.LEGI implicarà el consentiment exprés per a cedir el dret d'imatge a EL COL.LEGI  i implicarà també per aquest simple fet l'atorgament a EL COL.LEGI d´una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per a tot el temps que permiti la legislació vigent per a utilitzar la informació o contingut per qualsevol finalitat que inclou, amb caràcter enumeratiu i no limitatiu, la reproducció, la comunicació publica, la distribució, la posada a disposició, la transformació, la traducció, la divulgació, el refusar o eliminar la informació, l'edició, la incorporació a bases de dades, l'explotació comercial, en qualsevol format, mitjà o tecnologia actualment coneguda o que es pugui conèixer en el futur, en tot o en part, d´aquestes informacions o continguts, llicència que permetrà a EL COL.LEGI l'autorització per a incorporar i comercialitzar aquests continguts en suports com paper, CD-ROM, DVD, i altres suports anàlegs, ja siguin analògics o digitals. Igualment, l´usuari atorga el dret a cedir, llicenciar o subllicenciar aquests drets a tercers.

L'usuari es fa responsable que les informacions i/o continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulneren qualsevol norma i que no es tracta d´informacio confidencial o sotmesa a secret. A més a més l’usuari assumeix l'obligació de mantenir a EL COL.LEGI i /o a tots els seus representants, socis, administradors, treballadors i persones vinculades, indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar-se de l’exercici d’accions, judicials o no, que tinguessin com a causa la transgressió de drets de tercers o de la legislació vigent.

5.- LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin  incorporades en un fitxer denominat Contactes responsabilitat de Col·legi de l’Advocacia de Lleida, i seu social a Plaça de Sant Joan, n. 6-8, 1 planta, 25007 Lleida (Lleida).

La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar la seva petició i respondre a la seva consulta Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades fins que es doni resposta a la seva consulta.

L'usuari manifesta que les dades subministrades en aquest acte i les que pugui subministrar en el futur responen a la realitat, són exactes i estan actualitzades, obligant-se a comunicar qualsevol modificació o variació de les mateixes a EL COL.LEGI.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin en  Plaça de Sant Joan, n.  6-8, 1 planta, 25007 Lleida (Lleida) o col.legi@advocatslleida.org

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de protecció de dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades en dpo@advocatslleida.org

 

6.- LA LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

EL COL.LEGI  posa a disposició dels Usuaris "links" a efectes purament informatius però sense que EL COL.LEGI  conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als que s'estableixen enllaços.

És per això que EL COL.LEGI no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web en la qual s'estableix un enllaç des de EL COL.LEGI.
Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina Web un enllaç o link cap a la pàgina web de EL COL.LEGI haurà de complir les condicions següents:

1.- el link sol es permetrà a la pàgina d'inici, això és EL COL.LEGI estant prohibits els links profunds (deep link) i els frames.

2.- no es realitzaran amb l'enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes, o denigratòries, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre EL COL.LEGI els seus directius, socis, els seus empleats, etc.

3.- no s'autoritzen enllaços des de pàgines que continguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions degradants, etc.

4.- l'establiment del link no suposa que entre EL COL.LEGI  i el titular de la pàgina web en la qual s'estableixi algun tipus de vincle o de relació jurídica.

5.- EL COL.LEGI no serà responsable dels continguts o serveis oferts en la web des de la que es realitza el link.

7.- RESPONSABILITAT

L'usuari accepta que l'ús del portal, dels continguts i/o dels serveis es du a terme sota la seva responsabilitat única i exclusiva i que EL COL.LEGI no concedeix cap garantia sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament del mateix, ni dels continguts i/o serveis que s'incorporen.

EL COL.LEGI amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels continguts i/o serveis que s'incorporen.

8.- INTERRUPCIÓ, SUSPENSIÓ i CANCEL·LACIÓ

EL COL.LEGI realitzarà tots els esforços raonables per garantir l'accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l'any.

No obstant això, EL COL.LEGI es reserva el dret que li reconeix l'usuari a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i/o cancel·lar l'accés, els serveis i/o els continguts sense preavís previ i en qualsevol moment.

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

No obstant això, si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre's a un altre, EL COL.LEGI  i l'usuari, en aquets acte amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten per a la resolució de qualsevol controvèrsia, en referència a la validesa, interpretació, execució, compliment, resolució, etc. als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.