Esteu aquí

CONSIDERACIONS VAGA INDEFINIDA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TORN D'OFICI

En relació amb la convocatòria de vaga indefinida de la prestació del servei de Torn d'Ofici a partir del pròxim dia 21 de novembre, realitzada pel denominat "Sindicato VENIA", la Junta de Govern efectua les següents consideracions:

1. Les funcions de representació i defensa de l'Advocacia davant l’Administració, les institucions, els tribunals i les entitats, corresponen als col·legis de l'advocacia en el seu àmbit territorial, conforme als termes de l'article 68.a) de l'Estatut General de l'Advocacia, així com dels mateixos estatuts col·legials.

2. En l'àmbit d'actuació del Col·legi, les competències en matèria de Justícia corresponen i estan assumides pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Per això, existeixen particularitats pròpies que afecten la prestació del servei d'Assistència Jurídica Gratuïta en el nostre territori, recollides al Decret 252/1996, de 5 de juliol.

3. Conforme a la legalitat vigent, la responsabilitat en l'organització i garantia de la prestació del Torn d'Ofici correspon al Col·legi, d'acord amb els arts. 14, 15, 16 i 19 del Decret 252/1996, així com als dels estatuts col·legials.

4. Cal destacar la jurisprudència consolidada del Tribunal Suprem en el sentit de negar la possibilitat que els Col·legis de l'Advocacia deixin de prestar el servei de Justícia Gratuïta, estimant que davant una col·lisió de drets fonamentals entre el dret de vaga d'advocats i advocades, i el dret a l'assistència lletrada al detingut i de defensa, preval aquest últim en evitació del trencament del principi de la tutela judicial efectiva.

5. La Junta de Govern trasllada el seu compromís de continuar treballant amb l'objectiu d'aconseguir el reconeixement adequat, tant econòmicament com en millores en les condicions materials i personals de la prestació del servei, que els advocats i les advocades dels diversos Torns d'Ofici presten de forma admirable, amb professionalitat, preparació i dedicació de cara a fer efectius drets fonamentals per a la ciutadania com són el de defensa i l'accés a la tutela judicial efectiva.