Esteu aquí

NORMATIVA SOBRE MESURES EN L’ÀMBIT LABORAL I TRIBUTARI COVID-19 - Normativa estatal

BOE. Códidos electrónicos COVID-19:

Medidas Tributarias

Trabajadores Autónomos

REIAL DECRET-LLEII 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. (BOE núm. 62, de 13 de març de 2021)

REIAL DECRET-LLEI 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació. (BOE núm. 259, de 30 de setembre de 2020)

REIAL DECRET-LLEI 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància. (BOE núm. 253, de 23 de setembre de 2020)

REIAL DECRET-LLEI 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial. (BOE núm. 178, de 27 de juny de 2020)

REIAL DECRET-LLEI 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació. (BOE núm. 134, de 12 de maig de 2020)

REIAL DECRET-LLEI 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per recolzar l'economia i l'ocupació. (BOE núm. 112, de 22 d'abril de 2020)

Tresoreria General de la Seguretat Social. Guia de recomanacions bàsiques per a la comunicació de moratòries, ajornaments, ERTE’S, reduccions de jornada i altres aspectes. Consultar aquí.

REIAL DECRET-LLEI 14/2020, de 14 d'abril, pel qual s'entén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries. LLEGIR

FORO DE ASOCIACIONES Y COLEGIOS DE PROFESIONALES TRIBUTARIOS. Informació en relació amb el RDL 14/2020, de 14 d'abril, pel qual s'esten el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries. LLEGIR

DOSSIER actualitzat d'ajudes i subvencions per a autònoms àmbit econòmic-tributari aprovades en els últims dies per comunitats autònomes i alguns Ajuntaments. Consultar aquí.

MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME. Nota interpretativa pel sector industrial, sobre l’aplicació del RDL10/2020, que regula el permís retribuït recuperable pel personal laboral de serveis no essencials. LLEGIR

NOTA DE PREMSA MORATÒRIA, del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, sobre flexibilització dels ajornaments de les quotes de la Seguretat Social per empreses i autònoms. LLEGIR

NOTA DE PREMSA AJUDES TREBALLADORES DE LA LLAR, del Ministeri de Treball i Economia Social, sobre els subsidis extraordinaris per manca d’activitat  per les empleades de la llar, i per finalització del contracte temporal, i mesures de protecció del personal docent, investigador i del sector de la cultura. LLEGIR

DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL: Criteri interpretatiu mitjançant informe no vinculant sobre l’aplicació del Reial Decret Llei 10/2020, mesures que es poden aplicar durant la interrupció d’activitats. LLEGIR

REIAL DECRET-LLEI 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries a l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.(BOE núm. 91, d'1 d'abril de 2020)

ORDRE SND/307/2020, de 30 de març per la que s’estableixen els criteris interpretatius per aplicar el RDL 10/2020, i el model de declaració responsable per facilitar els trajectes entre el lloc de residència el lloc de treball (BOE núm. 89, de 30 de març de 2020) . LLEGIR

REIAL DECRET-LLEI 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un permís retribuït recuperable per les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població. (BOE núm. 87 de 29 de març de 2020)

REIAL DECRET-LLEI 9/2020, pel que s’adopten mesures complementàries, a l’àmbit laboral per pal·liar els efectes derivats del COVID-19. (BOE núm. 86, de 28 de març de 2020)

Ministeri de Justícia. Instrucció 1/2020, del Secretari general de l’Administració de justícia relativa a la gestió del compte de dipòsits i consignacions judicials durant la vigència de l’Estat d’alarma declarat per Reial Decret 463/2020, de 14 de març.  LLEGIR

Seguretat Social. Criteri 5/2020 sobre l’aplicació de l’article 17 del Reial Decret-llei 8/2020, 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. LLEGIR

Comunicat del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) informant dels expedients de prestacions per desocupació a l’empara dels ERTES. LLEGIR

Ministeri de Treball i Economia Social. Guia per a l’actuació en l’àmbit laboral en relació al nou coronavirus. LLEGIR

Ministeri de Justícia. Resolució del Ministre de justícia sobre seguretat laboral de l’Administració de justícia durant la pandèmia (LLEGIR), i annex de mesures preventives a la pandèmia per COVID 19 (LLEGIR)