Esteu aquí

NORMATIVA RELACIONADA AMB L’ESTAT D’ALARMA - Normativa estatal

Instrucció 3/2020 del Ministeri de l’Interior relativa a les mesures de suspensió de terminis en els procediments d’estrangeria en aplicació del RD 463/2020 de 14 de març. LLEGIR

Ordre TMA / 277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s'adopten disposicions complementàries. (BOE núm. 82, de 25 de març de 2020)

Ordre TMA / 278/2020, de 24 de març, per la qual s'estableixen certes condicions als serveis de mobilitat, amb vista a la protecció de persones, béns i llocs. (BOE núm. 82, de 25 de març de 2020) 

Ordre TMA / 279/2020, de 24 de març, per la qual s'estableixen mesures en matèria de transport d'animals. (BOE núm. 82, de 25 de març de 2020) 

Resolució de 23 de març de 2020, de la Secretaria d'Estat de Drets Socials, per la qual es publica l'Acord de Consell Territorial de Serveis Socials i de el Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, que modifica parcialment l'Acord de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d'acreditació per garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència. (BOE núm. 82, de 24 de març de 2020)

Resolució de 20 de març de 2020, de la Comissió Nacional del l'Mercat de Valors, sobre la suspensió de terminis administratius que preveu el Reial Decret 463/2020, relatiu a l'estat d'alarma. (BOE núm. 82, de 24 de març de 2020)

Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. (BOE núm. 73, de 18 de març de 2020). Correcció d’errors (BOE núm. 82, de 25 de març de 2020)

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’Estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. (BOE núm. 67, de 14 de març de 2020)

Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19. (BOE núm. 65, de 13 de març de 2020). Correcció d’errors (BOE núm. 82, de 25 de març de 2020)

Web Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social