Esteu aquí

NORMATIVA RELACIONADA AMB L’ESTAT D’ALARMA - Normativa catalana

RESOLUCIÓ SLT/1608/2020, de 4 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a la comarca del Segrià. (DOGC núm. 8169A, de 4 de juliol de 2020). 

RESOLUCIÓ INT/1607/2020, de 4 de juliol, per la qual s'acorda restringir la sortida de persones dels municipis de la comarca del Segrià. (DOGC núm. 8169, de 4 de juliol de 2020). 

DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8158, de 19 de juny de 2020).

RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, de mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció SARS-CoV-2. (DOGC núm. 8158, de 19 de juny de 2020).

ORDRE EMC/82/2020, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-10. (DOGC núm. 8155, de 16 de juny de 2020).

LLEI 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. (DOGC núm. 8124, de 30 d'abril de 2020). La Llei estableix, a la part primera, relativa a les mesures fiscals, un seguit de modificacions en l'àmbit dels tributs propis i en el dels tributs cedits.

DECRET LLEI 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia general per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesues urgents amb el mateix objectiu. (DOGC núm. 8123, de 29 d'abril de 2020)

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesani i la moda afectats econòmicament per la COVID-19. (DOGC núm. 8123, de 29 d'abril de 2020)

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i els serveis afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503880). (DOGC núm. 8123, de 29 d'abril de 2020)

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de l'artesania afectat econòmicament per la COVID-19  (ref. BDNS 503882). (DOGC núm. 8123, de 29 d'abril de 2020)

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de la moda afectat econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503881). (DOGC núm. 8123, de 29 d'abril de 2020)

DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries. (DOGC núm. 8095A, de 25 de març de 2020)

RESOLUCIÓ SLT/762/2020, de 23 de març, per la qual s'adopten mesures organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel SARS-CoV-2. (DOGC núm. 8093B, de 23 de març de 2020)

RESOLUCIÓ SLT/761/2020, de 23 de març, per la qual s'adopten noves mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. (DOGC núm. 8093B, de 23 de març de 2020)

RESOLUCIÓ TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball. (DOGC núm. 8092, de 22 de març de 2020)

RESOLUCIÓ TSF/758/2020, de 20 de març, per la qual es concreten les mesures organitzatives i de recursos humans excepcionals en l'àmbit de les residències i centres diürns d'atenció a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental, així com en els serveis d'ajuda a domicili, en aplicació de la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. (DOGC núm. 8090A, de 20 de març de 2020)

RESOLUCIÓ SLT/746/2020, de 18 de març, per la qual s'adopten noves mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. (DOGC núm. 8088A, de 18 de març de 2020)

RESOLUCIÓ SLT/747/2020, de 17 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries en l'àmbit del transport públic de viatgers pel SARS-CoV-2. (DOGC núm. 8087A, de 17 de març de 2020)

RESOLUCIÓ PDA/739/2020, de 15 de març, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. (DOGC núm. 8085, de 15 de març de 2020)

RESOLUCIÓ SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. (DOGC núm. 8084B, de 13 de març de 2020)

RESOLUCIÓ INT/738/2020, de 13 de març, per la qual s'aixequen excepcionalment determinades restriccions a la circulació establertes en la Resolució INT/383/2020, de 13 de febrer, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2020. (DOGC núm. 8084B, de 13 de març de 2020)

RESOLUCIÓ SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. (DOGC núm. 8083A, de 13 de març de 2020)

RESOLUCIÓ SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s'adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. (DOGC núm. 8083A, de 12 de març de 2020)

RESOLUCIÓ SLT/704/2020, d'11 de març, per la qual s'adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. (DOGC núm. 8082A, d'11 de març de 2020)

Canal Salut