Se encuentra usted aquí

Aviso legal

1.- INTRODUCCIÓ

Les presents condicions generals regulen l'ús del portal http://www.advocatslleida.org/ que l'I.lustre Col.legi de l'Advocacia de Lleida, en endavant, el Col.legi,  amb domicili a Lleida, amb  domicili a Plaça Sant Joan  6-8, 1er, i telèfon 973 23 80 07, amb correu electrònic col.legi@advocatslleida.org posa a disposició dels usuaris d'Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre les activitats i serveis relacionats amb el nostre portal, informacio que en cap cas constitueix assessorament juridic.

L'accés i/o utilització del Portal li atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació plena del present avís legal.

Si no accepta aquestes condicions d'ús, s'ha d'abstenir d'accedir i/o utilitzar el portal.

L´acces i/o us de certs serveis pot estar sotmes a certes condicions que poden substituir aquestes normes d´us.

Per a qualsevol suggerència pot enviar un correu electrònic a col.legi@advocatslleida.org

2.- TITULAR DE LA WEB

En compliment de l'article 10 de la LSSICE, s'informa de les següents dades:

Denominació: IL.LUSTRE COL.LEGI DE L'ADVOCACIA DE LLEIDA
Adreça. Plaça Sant Joan 6-8, 1er de Lleida
CiF: Q2563002A
Telèfon: 973.238007
Fax: 973.230376
E-Mail: col.legi@advocatslleida.org

3.- ELS USUARIS

Encara que l'accés i/o utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que la utilització d'alguns serveis es condicioni al previ acompliment d'un formulari de registre i l´ús per l'usuari d'una clau d'accés, composta d'un codi d'usuari i una contrasenya, que rebrà després d'haver completat el procés de registre.

És per això que en relació amb el procés de registre i a les dades que se li sol·liciten, l'usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació a col.legi@advocatslleida.org

El COL.LEGI podrà lliurar un codi d'usuari i una contrasenya que pertany exclusivament a la persona a la qual es concedeix. L'usuari haurà de mantenir tant el codi d'usuari com la contrasenya de forma totalment confidencial i secreta i a més s´obliga a fer-ne un ús diligent, comunicant a col.legi@advocatslleida.org a la major brevetat la pèrdua, robament, furt, accés inconsentit, etc.

Els usuaris són els únics responsables dels seus codis d'usuari i contrasenya i per tant EL COL.LEGI no es fa responsable del seu us indegut ni de les conseqüències derivades.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'usuari reconeix que EL COL.LEGI és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d'aquesta pàgina web, això és i a titol merament enunciatiu, sobre els textes, missatges, dissenys, logos, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, audio, vídeo, productes multimèdia, programari, el "look-and-feel", les marques, els noms comercials i altres signes distintius que apareixen en la mateixa.

L'accés per l'usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència dels esmentats drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública sense l'autorització prèvia i expressa per escrit dels respectius titulars dels esmentats drets.

S'autoritza l'usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en la web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, això és sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre l'origen dels mateixos i el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars.

L'usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, ©, ® i TM que apareix en la pagina web.

La remissió per part dels usuaris d´informació, fotografies, textes, comentaris, correus electrònics etc a EL COL.LEGI implicara el consentiment expres per a cedir el dret d'imatge a EL COL.LEGI  i implicarà també per aquest simple fet l´otorgament a EL COL.LEGI d´una llicencia gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per a tot el temps que permiti la legislació vigent per a utilizar la informació o contingut per qualsevol finalitat que inclou, amb carácter enumeratiu i no limitatiu, la reproducció, la comunicació publica, la distribució, la posada a disposició, la transformació, la traducció, la divulgació, el refusar o eliminar la informació, la edició, la incorporació a bases de dades, la explotació comercial, en qualsevol format, mitjà o tecnología actualmente coneguda o que es pugui coneixer en el futur, en tot o en part, d´aquestes informacions o continguts, llicencia que permetrà a EL COL.LEGI l'autorització per a incorporar i comercialitzar aquets continguts en soports com paper, CD-ROM, DVD, i altres suports analegs, ja siguin analogics o digitals. Igualment, l´usuari otorga el dret a cedir, llicenciar o subllicenciar aquets drets a tercers.

L´usuari es fa responsable que les informacions i/o continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulneren qualsevol norma i que no es tracta d´informacio confidencial o sotmesa a secret. A mes a mes l’usuari asuméix la obligació de mantenir a EL COL.LEGI i /o a tots els seus representants, socis, administradors, treballadors i persones vinculades, indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar-se de l’exercici d’accions, judicials o no, que tinguèssin com a causa la transgressió de drets de tercers o de la legislació vigent.

5.- LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i/o serveis del portal, podrà sol·licitar l'acompliment de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.

En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, EL COL.LEGI  li informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades a les quals EL COL.LEGI accedeixi com a conseqüència de la seva navegació o derivades de la relacio establerta amb l´usuari, fins i tot després de la seva finalització, seran tractades en un fitxer el responsable del qual és EL COL.LEGI.
Els destinataris de l'informació són tots els departaments en els que s'organitza EL COL.LEGI  i la finalitat de la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal es  l´establiment de la relació entre ambdues parts, l'execució, la gestió, l´administració, la prestació, l´ampliació i la millora dels serveis.

Les dades personals tambe es tractaran amb finalitats publicitaries, per a trametre per EL COL.LEGI i per qualsevol mitjà, incloent el correu electrònic, fax, els SMS i qualsevol altre mitjà equivalent, informació de serveis oferts per EL COL.LEGI  o per tercers relacionats amb el dret i les noves tecnologies, la informàtica i les telecomunicacions.

L'usuari manifesta que les dades subministrades en aquest acte i les que pugui subministrar en el futur responen a la realitat, son exactes i estan actualitzades, obligant-se a comunicar qualsevol modificació o variació de les mateixes a EL COL.LEGI.

Si el client facilita dades personals d´altres persones fisiques, s´obliga a acomplir respecte d´aquestes dades les obligacions derivades de la llei 15/1999 (LOPD), especificament les obligacions d´informar i demanar el consentiment a les persones titulars de les dades personals.

L'acompliment del formulari de registre i la seva acceptació mitjançant el click del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formulari electrònic, per correu electrònic, fax, SMS o mitjans equivalents, comporta que l'usuari manifesta expressament i inequívocament el seu consentiment (art. 6 LOPD) perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al fitxer de EL COL.LEGI  i per tant tractades en els termes exposats.

Malgrat que EL COL.LEGI ha adoptat els nivells de seguretat necessaris, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran adreçar-se a EL COL.LEGI com a responsable del fitxer per exercitar els drets d'accés, rectificació o cancel.lació de dades i oposició de l'ús i cessió de les mateixes, així com el dret de revocar el consentiment prestat, mitjançant sol.licitud escrita i signada dirigida a la següent direcció: Plaça Sant Joan num. 6-8 1er de LLeida.  La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport i quin es el dret exercitat.

6.- LA LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

EL COL.LEGI  posa a disposició dels Usuaris "links" a efectes purament informatius però sense que EL COL.LEGI  conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als que s'estableixen enllaços.

És per això que EL COL.LEGI no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web en la qual s'estableix un enllaç des de EL COL.LEGI.
Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina Web un enllaç o link cap a la pàgina web de EL COL.LEGI haurà de complir les condicions següents:

1.- el link sol es permetrà a la pàgina d'inici, això és EL COL.LEGI estant prohibits els links profunds (deep link) i els frames.

2.- no es realitzaran amb l'enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes, o denigratories, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre EL COL.LEGI els seus directius, socis, els seus empleats, etc.

3.- no s'autoritzen enllaços des de pagines que continguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions degradants, etc.

4.- l'establiment del link no suposa que entre EL COL.LEGI  i el titular de la pàgina web en la qual s'estableixi algun tipus de vincle o de relació jurídica.

5.- EL COL.LEGI no serà responsable dels continguts o serveis oferts en la web des de la que es realitza el link.

7.- RESPONSABILITAT

L'usuari accepta que l'ús del portal, dels continguts i/o dels serveis es du a terme sota la seva responsabilitat única i exclusiva i que EL COL.LEGI no concedeix cap garantia sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament del mateix, ni dels continguts i/o serveis que s'incorporen.

EL COL.LEGI amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels continguts i/o serveis que s'incorporen.

8.- INTERRUPCIÓ, SUSPENSIÓ i CANCEL·LACIÓ

EL COL.LEGI  realitzarà tots els esforços raonables per garantir l'accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l'any.

No obstant això, EL COL.LEGI es reserva el dret que li reconeix l´usuari a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i/o cancel·lar l'accés, els serveis i/o els continguts sense preavís previ i en qualsevol moment.

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

No obstant això, si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre's a un altre, EL COL.LEGI  i l'usuari, en aquets acte amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten per a la resolució de qualsevol controversia, en referència a la validesa, interpretació, execució, compliment, resolució, etc als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.