Si no visualitzeu el contingut, premeu habilitar contingut o cliqueu aquí.
logo_col·legi (habilita contingut remot)
COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE LLEIDA
P/ Sant Joan, 6-8, 1a planta, CP 25007 - Lleida
Tlf 973 238 007
http://www.advocatslleida.org
COMUNICACIÓ
Àrea de Deganat

COMUNICACIÓ NÚM. 25/2021
Dimecres, 13 d'octubrede 2021

PROPOSTA DE REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL CEMICALL


Benvolgut company i benvolguda companya,

El Centre de Mediació del nostre Col·legi, el CEMICALL, es va constituir l'any 2012, i des de llavors es regula per les Normes de Funcionament Provisional que en aquell moment es varen aprovar
(acord Junta de Govern de data 27/12/12), i les quals, ja feien esment a la necessitat de regulació posterior mitjançant el corresponent Reglament.

Per això, la Junta de Govern i l'Equip Directiu del Centre considerà necessari, per al seu reconeixement davant les diferents administracions, que calia redactar el text definitiu de Reglament al qual les normes provisionals ens remetien.

En aquest enllaç us trametem la proposta de text del Reglament de Funcionament del CEMICALL, elaborat conjuntament entre representants de l'Equip Directiu del CEMICALL i representants de la Comissió de Normativa del Col·legi, i supervisat i aprovat posteriorment per la Junta de Govern.

Amb aquesta comunicació, i des d'avui, de conformitat amb el que estableix l'art. 42.2 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals (procediment d'elaboració dels reglaments), s'inicia un període d'informació pública col·legial, per un termini d'un mes, durant el qual i a través del correu col.legi@advocatslleida.org, podeu formular les al·legacions, els suggeriments i/o les esmenes que considereu convenients, abans de sotmetre'l a la consideració de l'assemblea general per a la seva aprovació.

Cordialment,
 
Jordi Albareda Cañadell
Degà
dega@advocatslleida.orgCol·legi de l'Advocacia de Lleida, P/ Sant Joan, 6-8 Lleida, Tlf. 973 238 007. Avis Legal
Per a donar de baixa la vostra adreça de correu de la llista de distribució i no rebre més butlletins informatius, envieu un mail a col·legi@advocatslleida.org.
Per qualsevol pregunta o comentari, escriviu-nos un mail a la mateixa adreça.